انتخاب زمان‌های نمایش:
facebook
  • <h2>عصر یخبندان</h2>کارگردان: مصطفی کیایی<p><a href='./?p=film&fid=1100'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>گینس</h2>کارگردان: محسن تنابنده<p><a href='./?p=film&fid=953'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>یاسین</h2>کارگردان: حامد امرایی<p><a href='./?p=film&fid=1002'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>آتیش بازی</h2>کارگردان: بهمن گودرزی<p><a href='./?p=film&fid=962'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>در دنیای تو ساعت چند است؟</h2>کارگردان: صفی یزدانیان<p><a href='./?p=film&fid=963'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>ایران برگر</h2>کارگردان: مسعود جعفری جوزانی<p><a href='./?p=film&fid=904'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>رخ دیوانه</h2>کارگردان: ابوالحسن داودی<p><a href='./?p=film&fid=905'>نمایش تیزر</a></p>

 لطفاً با تلفن همراه و تبلت به هـیچ عنوان خـرید نفرما ئید،  بلیط سـانـس های دوازده نیمه شـب به بـعد فـقط حـضوری فـروخته می شـود، از رزرو و یا خـرید تلفنی معذوریم